Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening rf.

Föreningen grundades våren 2001 och är en svenskspråkig intresseförening för personer med autismspektrumtillstånd och deras närstående samt personal kring dem. 

Föreningens verksamhetsområde har delats in i tre regioner Österbotten, Åboland och Nyland. Föreningen vill verka för bättre livskvalitet för personer inom autismspektret och deras familjer och att bevaka deras intressen. Föreningen är medlem i Autism Finland rf. som är en riksomfattande, icke-statlig expertorganisation. Förbundets medlemmar består av medlemsföreningar runt om i Finland.

Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening rf. har en styrelse, där alla jobbar ideellt. I föreningens styrelse finns förutom ordförande fem styrelsemedlemmar och tre suppleanter som kommer från olika delar av Svenskfinland. Föreningen har en föreningssekreterare som är anställd på timbasis.

Föreningen har som mål att arbeta för att förbättra villkoren för personer med autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom. Detta mål kan nås genom informationsspridning, utbildning, ändamålsenlig habilitering och samarbete med andra organisationer.

Föreningens FO-nummer: 2047416-6

 

Styrelsen 2024

Anki Stenkull-Aura, ordf. astenkul@abo.fi
Sebastian Hemgård, viceordförande
Christa Gylling
Hanna Hjelt
Andrijana Pejic
Maria Stenius
Benita Stenlund

Suppleant
Anna-Maria Skytte

Kontakt till hela styrelsen: styrelsen@autism.fi

Utanför styrelsen:
Marita Mäenpää fungerar som föreningssekreterare.

Regionansvariga


Österbotten
Anki Stenkull-Aura