VAD ÄR AUTISM?

Autism är en funktionsvariation som innebär svårigheter med att samspela och dela känslor och tankar med andra. Förmågan till kommunikation kan vara nedsatt, avvikande eller saknas helt och hållet. Autism påverkar hur hjärnan fungerar och hanterar information. Det annorlunda tankesättet kan leda till ett repetitivt eller stereotypt beteende, stark rutinbundenhet och motstånd till förändringar. Till särdragen kan också höra fixering vid begränsade intressen. Över- eller underkänslighet för sensoriska upplevelser som är förknippade med lukt, känsel samt syn- och hörselintryck kan också förekomma.

Den officiella termen autism gäller idag för de diagnoser, som tidigare hette autism, Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd. I dagligt tal används autismspektrum eller förkortningen AST ganska ofta.

Man räknar med att ca 1 % av befolkningen har en utmaning inom autismspektrat, med andra ord finns det cirka 55 000 personer med denna funktionsvariation i Finland. Ytterligare finns det många fler som har så kallade autistiska drag.

Autism är vanligare hos pojkar än flickor. Autism kan också vara kombinerad med andra funktionsvariationer som t.ex. intellektuell funktonsnedsättning, epilepsi eller syn- och hörselskador.

VAD BEROR AUTISM PÅ?

Autism beror på en mängd olika kända och okända biologiskt grundade avvikelser i hjärnan. Dessa påverkar hjärnans sätt att ta in, bearbeta och tolka information, det vill säga de kognitiva funktionerna. Det är den annorlunda kognitionen som leder till svårigheterna med socialt samspel och till de begränsade och upprepade beteendemönstren.

VILKET STÖD BEHÖVS?

Autism är en livslång funktionsvariation. Behovet av stöd varierar stort och det är därför viktigt att stödet är individanpassat. En del behöver mycket hjälp och stöd i vardagen medan andra klarar sig bra, då de hittat strategier som stöder vardagen och livet i samhället. Särdragen kan i många fall också innebära en styrka. Respektfullt och förstående bemötande har stor betydelse för personer inom autismspektret.

VAR KAN MAN FÅ STÖD?

Om du misstänker att ditt barn, din ungdom eller en vuxen i din omgivning har autism och en utredning önskas, är det bäst att i första hand kontakta den egna hälsocentralen för att få en remiss (till utredning).

Web-sidor för mer information:

Autism Finland https://autismiliitto.fi/pa_svenska

Bamsegruppen r.f. www.bamsegruppen.org Bamsegruppen r.f. är en stödgrupp för föräldrar till barn med specialbehov.

Folkhälsan www.folkhalsan.fi Folkhälsan har en bred verksamhet, riktad till alla åldrar. Hos Folkhälsan kan man bland annat få hjälp, stöd och handledning i frågor som rör kommunikation, olika former av terapier, kartläggning och korttidsvård. Folkhälsan ordnar också familjekraftläger och handledning i föräldraskapet

FDUV www.fduv.fi FDUV ordnar familjekurser, temakvällar, diskussions- grupper och seminarier för personer med olika funktionsnedsättningar och deras familjer. FDUV:s specialbibliotek på Nordenskiöldsgatan 18 A i Helsingfors lånar ut böcker på lätt svenska och faktaböcker om funktionsnedsättningar, bl.a. om autism. Mer info om vad som är på gång: fduv.fi/kalender

Valteri www.valteri.fi/sv/ Valteri är nationellt och en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri stöder och erbjuder mångs- idiga tjänster för behoven inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd för att stöda möjligheterna att gå i närskolan.

Kårkulla Samkommun www.karkulla.fi Kårkulla samkommun erbjuder pedagogisk handledning, konsultation och fortbildning i frågor kring autism. Sam- kommunen ger via sin rådgivande personal vid de regionala omsorgsbyråerna och vid resurscentret i Pargas, stöd och råd till familjer samt utarbetar individanpassade stödprogram.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy https://www.facebook.com/lakikumpuvuori/ Advokatbyrå specialiserad på handikappsrättigheter.

Autism & Aspergerförbundet autism.se Autism- och Aspergerförbundet i Sverige arbetar för att för- bättra villkoren för personer med autism.

Riksförbundet Attention www.attention.se En intresseorganisation i Sverige för personer med neuro- psykiatriska funktionsvariationer.

National Autistic Society, Network Autism https://network.autism.org.uk/knowledge/insight-opinion/ autism-finland

Facebook-grupper

Föräldrar till barn med Autism/Asperger/ADHD/ADD https://www.facebook.com/groups/432227076875744/

Autismutbildning - resursbank för anpassade läromedel https://www.facebook.com/groups/1481091092193977/

Autismspedagogik i vardagen https://www.facebook.com/groups/ 585740618140748/

Autismspektrum skola https://www.facebook.com/groups/ 113020035426889/